SamarrahsAfkom.jpg (19093 bytes)


Waheds Nadia/hoppe

 

WML-Wajeehah-18-maj-07-7.jpg (397923 bytes)
WML Wajeehah/hoppeWisdoms Al Ashab/hingst

FACT:
Nat. klasse vinder samt futurity vinder


Wisdoms Al Fahl/hingst

FACT:
Nat. & Int. Guldmedalje vinder samt Futurity vinder 2009

meg-åg-Gulle.jpg (145694 bytes)
Wisdoms Temptation/hingst

 


Wisdoms Princess/hoppe

 


Wisdoms Touch/hingst

FACT:
Int. Føl klasse vinder & flere gange vinder i Distance ridning

Wibraka-okt-2005-1.jpg (80690 bytes)
Wish Me Lucks Wibraka/hoppe

FACT:
Nat. & Int. Guldmedalje vinder.

01.jpg (26062 bytes)
Fantasiah/hoppe

 

Samirah-1-juli-06-2.jpg (81945 bytes)
Samirah/hoppe

FACT:
Int. Guldmedalje vinder.